Algemene voorwaarden
Gelukkig zijn onze mocktails spannender dan onze algemene voorwaarden.

1. Offertes en opdrachten

1.1 Elke offerte is 7 dagen geldig en dient schriftelijk (per e-mail) bevestigd worden.
1.2 Elke opdracht betekent aanvaarding door de klant/opdrachtgever van onze voorwaarden. 

2. Prijzen

2.1 De prijzen zijn mede gebaseerd op de dagprijzen van de grondstoffen (fruit, kruiden, etc.) en kunnen dus afhankelijk van het seizoen, etc. wijzigen. Eerder overeengekomen prijzen en offertes zijn daarom niet bindend voor volgende opdrachten.
2.2 Eventuele extra opdrachtkosten zoals leveringskosten, speciale verzendingskosten, etc. zullen  bovenop de prijzen aangerekend worden.
2.3 Aanpassingen van of aanvullingen op de overeengekomen offerte zullen worden aangerekend na overleg met de klant/opdrachtgever.
2.4 Bij beschadiging, vernieling of het verliezen van de gebruikte materialen, zullen er extra kosten volgen ter vervanging van de materialen.

3. Lever- en afhaaltijden

3.1 Bij overschrijding van de schriftelijk (per e-mail) overeengekomen leveringsdatum heeft de klant/opdrachtgever het recht om de opdracht op het schorten of te annuleren.
3.2 Bij het niet afhalen van de producten op de schriftelijk (per e-mail) overeengekomen afhalingsdatum heeft The Mocktail Club het recht om het bedrag ter waarde van de overeengekomen offerte aan te rekenen.

4. Annulatie

4.1 Een bevestigde opdracht kan door de klant/opdrachtgever tot 30 dagen voor de schriftelijk (per e-mail) overeengekomen leverings- of afhalingsdatum zonder kosten geannuleerd worden. Daarna heeft The Mocktail Club het recht om het bedrag ter waarde van de overeengekomen offerte aan te rekenen.

5. Betaling

5.1 Alle door de klant/opdrachtgever verschuldigde betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door The Mocktail Club te zijn ontvangen, zonder aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Interesten tegen 10% zijn ambtshalve en zonder aanmaning verschuldigd bij laattijdige betaling vanaf de vervaldag.
5.3 Indien de klant/opdrachtgever de herinnering tot betaling of het aangetekende schrijven met aanmaning tot betaling niet binnen 8 dagen na verzendingsdatum betaalt, dan wordt het bedrag van rechtswege verhoogd met 15% van het resterend te betalen bedrag op het ogenblik van de aanmaning met een minimum van 75 EUR.
5.4 Telkens The Mocktail Club een rappel dient op te sturen zal hiervoor 25,00 EUR (excl. BTW) administratiekosten worden aangerekend.
5.5 The Mocktail Club behoudt zich eveneens het recht voor bij niet-betaling van haar facturen, de uitvoering van verder overeengekomen opdrachten op te schorten en dit op basis van het adagium ‘exceptio non adimpleti contractus’.

6. Klachten

6.1 Klachten betreffende de door The Mocktail Club geleverde producten dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van het product per schrijven worden meegedeeld. Bij ontstentenis worden de producten zonder enige voorwaarde geacht aanvaard te zijn en dienen deze betaald te worden. Een klacht kan een opschorting van de betaling niet rechtvaardigen.

7. Slotbepalingen

7.1 The Mocktail Club is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen zonder instemming van haar klant/opdrachtgever, doch met de verplichting deze wijzigingen schriftelijk ter kennis te brengen.